http://fieldandfire.com/cafemenu/ Bogna

Bogna er ei typisk småkselv som ligger i Namsos kommune, Nord-Trøndelag. Den lakseførende del av Bogna forvaltes av Bogna Elveeierlag. Grunneierlaget ble startet i 1964 hvor alle grunneierne er med. Vassdraget er inndelt i 6 forvaltningsområder, og det selges kort i alle soner.

http://dreamingoutloud.nl/video-japanse-popin-cookin-otanoshimi-neruneru/ Vassdragsbeskrivelse

Bognavassdragets naturlige nedbørsfelt er 465 km2. Overføringen av Bangsjåøens avløp til Snåsavatnet utgjør 146 km2 av dette ( 32%). Gjennomsnittlig avløp for områet er 47,5 l/sek pr km2. Middel vannføringa før og etter reguleringen var henholdsvis 22 m3/sek og 15 m3/sek ved Bangsund. Det oppdemte magasinet er på150 millioner kubikkmeter. Bogna renner ut i sjøen ved Bangsund ca. 10 km sørvest for Namsos. Bogna er 45,5 km lang fra utløpet ved Bangsund opp til dammen ved Bangsjøen. Bangsjøen ligger 307 m.o.h. og er 21 km2 stort. Bogna er lakseførende til Langbakkfossen 18 km opp i elva. Påstrekningen Bangsjøen – Spøta (19 km) er vannføringen kraftig redusert (100% – 61%) og elva er forholdsvis stri med grovt bunnsubstrat (20 – 40 cm m/blokk). Mellom sideelva Spøtta og Aunfossen (7,5 km) renner elva i rolige partier avbrutt av tre fosser med terskelbasseng over fossene. Fra Aunfossen avtar fallet i elva og bunnsubstratet i elva blir finere. Fra Berre til Tronga (ca 10 km) er Bogna stille flytende og avsetningene i elvebassenget er meget finkornet (sand – grus). Gjennom Tronga renner elva med stor fart avbrutt av flere kulper i en liten canyon før dalen igjen vider seg ut mot sjøen.

Berggrunnsgeologi

Berggrunnen i Bognas nedbørsfelt er dominert av næringsfattige bergarter. For det meste brun – granitt som er noe omdannet til gneis (arkose). Nord i Bangsjøen er det et felt av en noe rikere avsetningsbergart. Avrenningen fra dette området skjer etter regulering til Snåsavatnet. Ved Sandås utløp til Bogna er det en liten forekomst av kalkstein og dolomitt, som er mer næringsrik.

Løsmasser

Den marine grense i området ligger 170 – 180 m.o.h. Det meste av Bognas nedbørsfelt består av morenedekke med stedvis stor mektighet og bart fjell. Ved Solum er det mektige breelvavsetninger med terasseformasjoner. Fra Aunfossen preges dalbunnen av elveavsetninger. åsmassene i området stammer i hovedsak fra de kambrosiluriske sedimentbergartene i sørøst. åsmassene i området er mer næringsrike enn berggrunnen i området